ვალდებულებითი სამართალი

ვალდებულებითი სამართალი

შრომის სამართალი

შრომის სამართალი

საკორპორაციო სამართალი

საკორპორაციო სამართალი

სამშენებლო სამართალი

სამშენებლო სამართალი

განათლების სამართალი

განათლების სამართალი

საინვესტიციო სამართალი

საინვესტიციო სამართალი

სამედიცინო სამართალი

სამედიცინო სამართალი

საოჯახო სამართალი

საოჯახო სამართალი

ინტელექტუალური სამართალი

ინტელექტუალური სამართალი

იურიდიული მომსახურების სფეროები და სახეები

კონსულტაცია

ხელშეკრულების მომზადება / სამართლებრივი ექსპერტიზა

 

ინტერესის სფეროში არსებული საკითხის ანალიზი;

 პრობლემის იდენტიფიცირება;

საორიენტაციო სტრატეგიული გეგმის რეკომენდირება.

კონტრაჰენტთან;

დასაქმებულებთან;

სტრანდარტული პირობები ონლაინ გაყიდვებისათვის

ტენდერის სამართლებრივი წარმართვა

კომპანიის გამოცდილი სპეციალისტების მიერ დაინტერესებული პირებისათვის 

1. სახელმწიფო შესყიდვებში (ტენდერებში) მონაწილეობისათვის საჭირო პროცედურების წარმართვა;

2. ტენდერში მონაწილეობისათვის დოკუმენტაციის მომზადება;

3. სატენდერო პირობების სამართლებრივი ანალიზი და სამართლებრივი რისკების შეფასება;

4. ტენდერის შედეგების გასაჩივრება და დავის წარმართვა;

5. შემსყიდველის მიერ პრეტენდეტის მიმართ გაცემული დავალების ფარგლებში სრული სამართლებრივი დახმარება;

6. ხელშეკრულების დადების პროცესის წარმართვაა და ქვეკონტრაქტორებთან სამართლებრივი ურთიერთობის მოწესრიგება;

 სხვა საჭირო პროცესის წარმართვა.

უძრავი ქონების რეგისტრაცია

 

კომპანიის დარგის სპეციალისტების მიერ, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შეუძლებლობისა და ხარვეზიანი რეგისტრაციის პროცესის წარმართვა;

 სადავო ქონების მიმართ არსებული დავის გადაწყვეტა;

 სხვა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება.

მეწარმე სუბიექტის დაფუძნება

შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტების მომზადება

 

სუბიექტისათვის, საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე, ოპტიმალური სამართლებრივი ფორმის დადგენა;

სადამფუძნებლო/სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადება;

დირექტორთან დასადები ხელშეკრულების მომზადება;

სარეგისტრაციო პროცედურების წარმოება;

საბანკო სერვისების გააქტიურება.

წესდება (ადაპტირება); 

შინაგანაწესი;

პარტნიორთა კრების ოქმები;

რწმუნებულება, მინდობილობა, უფლების გადანდობის შესახებ დოკუმენტები.

უცხოური საწარმოსათვის

 

 

ფილიალის/დროებითი ადგილსამყოფელის დასაფუძნებლად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 

ადმინისტრაციულ ორგანოებში სავალდებულო რეგისტრაციის პროცედურების გავლის უზრუნველყოფა; 

საბანკო სერვისების გააქტიურება.

პერიოდული სამართლებრივი მონიტორინგი

 

შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტაციისა და დადებული ხელშეკრულებების ანალიზი;

რისკების შეფასება;

გამოვლენილი რისკ-ფაქტორების საფუძველზე, ზეპირი კონსულტაცია;

შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტაციისა და დადებული ხელშეკრულებების ანალიზი, რისკების შეფასება;

გამოვლენილი რისკ-ფაქტორების საფუძველზე, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;

გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

წარმომადგენლობა დავის პროცესში

 

 

1. საკითხის ანალიზი, კლიენტის ინტერესის იდენტიფიცირება, პოზიციის სტრატეგიული დაგეგმვა;

2. ადმინისტრაციული საჩივრის, სარჩელის, საარბიტრაჟო სარჩელის და სხვა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;

3. წარმოების პროცესში საჭირო შუალედური დოკუმენტაციის/პოზიციის წერილობითი ფორმით მომზადება;

4. ზეპირი მოსმენის ფორმატის პროცესში მონაწილეობა;

5. სააღსრულებლო წარმოების წარმართვა

ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვება

 

 

არსებული რეგულაციების მოკვლევა და სამართლებრივი პოზიციის/დასკვნის მომზადებ;

მოთხოვნის წარსადგენად დოკუმენტაციის მომზადება;

ლიცენზიის/ნებართვის ძიების პროცესის წარმოება.